Nieuws Info

Veranderingen in Wtcg. (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

De Wtcg brengt verschillende veranderingen met zich mee. De belangrijkste zijn:

  • Veel chronisch zieken en gehandicapten krijgen voortaan één keer per jaar automatisch een algemene tegemoetkoming. Deze varieert van 150 tot 500 euro.
  • Wie zorg krijgt vanuit de AWBZ of gebruik maakt van de Wmo, krijgt korting op de eigen bijdrage.
  • Mensen in een instelling krijgen acht procent korting als ze 65 jaar en ouder zijn en zestien procent als zij of hun partner nog geen 65 zijn.
  • Wie thuis zorg ontvangt vanuit de AWBZ, krijgt een korting van 33 procent. Dat geldt ook voor mensen die hulp bij het huishouden in natura ontvangen vanuit de Wmo. De eigen bijdrage bij een persoonsgebonden budget blijft gelijk.
  • Via de belasting zijn alleen nog specifieke ziektekosten aftrekbaar. Aftrekposten die verdwijnen zijn onder meer de eigen bijdragen AWBZ/Wmo, de premie voor de aanvullende verzekering, uitgaven voor begrafenis en crematie, uitgaven voor brilmonturen, glazen, lenzen en ooglaserbehandelingen.
  • Arbeidsongeschikten die tenminste 35% arbeidsongeschikt zijn met een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) en die AWBZ verzekerd zijn, krijgen één keer per jaar een tegemoetkoming van 350 euro.
  • De AOW-tegemoetkoming gaat omhoog.

Meer weten?

Op www.veranderingenindezorg.nl vindt u meer informatie.

 

Compensatie eigen risico
Voor mensen die hoge zorgkosten maken, is er een compensatieregeling bedacht. Zij kunnen een klein deel terug krijgen van het eigen risico van 150 euro, dat iedereen aan de zorgverzekering betaalt. Het gaat hier om compensatie van een bedrag van 47 euro. De ‘Regeling compensatie eigen risico’ wordt uitgevoerd door het Centraal Administratie Kantoor(CAK).
Mensen met reuma kunnen in aanmerking komen voor deze regeling, maar zij moeten wel aan allerlei voorwaarden voldoen.

Een toekenning van de 47 euro compensatie is belangrijk voor u. Niet alleen vanwege dit geldbedrag. Bij een positieve beslissing in deze regeling, zult u later waarschijnlijk ook gemakkelijker in aanmerking komen voor andere toeslagen. Bij de toekenning van de algemene tegemoetkoming van de nieuwe Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten, zal bijvoorbeeld ook gekeken worden naar het medicijngebruik.

Wanneer komt u in aanmerking
De criteria om in aanmerking te komen voor de compensatie blijken niet zo duidelijk. We proberen het voor u uiteen te zetten. Om in aanmerking te komen moet u in ieder geval voldoen aan de voorwaarde  voor standaard dagdoseringen medicijngebruik. In de brochure van het CAK staat deze voorwaarde als volgt omschreven: ‘Mensen met een chronische aandoening die in 2006 en 2007 ten minste 180 standaard dagdoseringen van specifieke geneesmiddelen hebben gebruikt.’

Wat is een standaard dagdosering?
‘Standaard dagdosering’ is een internationaal aanvaarde maat voor de hoeveelheid werkzame stof in geneesmiddelen die een volwassene gemiddeld per dag gebruikt. Een arts kan echter een andere dan de standaard dagdosering voorschrijven. Dat heet de voorgeschreven dagdosering.

Voorwaarde van specifieke geneesmiddelen
Het CAK spreekt over specifieke geneesmiddelen. Daarmee bedoelt het CAK geneesmiddelen die op een lijst staan. Als het geneesmiddel dat u gebruikt op deze lijst voorkomt, krijgt u mogelijk de compensatie. U kunt deze lijst vinden op de website van het CAK, of die van het ministerie van VWS.

Voorwaarde van 180 standaard dagdoseringen
Of u voldoet aan de voorwaarde van 180 standaard dagdoseringen van medicijngebruik in 2006 en 2007, kunt u nagaan door uw voorgeschreven medicijngebruik op te vragen bij uw apotheek. Zij kunnen u een uitdraai geven van uw medicatiedossier.
Het CAK geeft geen gegevens over vereiste standaard dagdoseringen. Deze gegevens hebt u echter nodig om na te gaan of u met uw voorgeschreven medicijngebruik komt aan  de vereiste standaard dagdoseringen.
Wellicht kan uw apotheek u de standaard dagdosering van uw medicijn geven. Vraag dit na. De Reumapatiëntenbond dringt er bij het CAK op aan een lijst van medicijnen te publiceren, voorzien van de vereiste standaard dagdoseringen.

Injecties methotrexaat
De voorwaarde van minimaal 180 dagdoseringen bracht nogal wat commotie bij gebruikers van injecties methotrexaat. Omdat de methotrexaat-injectie wekelijks wordt gegeven, komen zij niet aan de 180 dagdoseringen. Zij kregen een afwijzing van het CAK (de uitkerende instantie) of helemaal geen bericht. Dankzij bemiddeling van de CG-Raad en de Reumapatiëntenbond, is dit recht gezet. Het CAK geeft nu als voorbeeld: ‘Iemand gebruikt in plaats van dagelijkse pillen met een standaard dagdosering van 10 mg. wekelijks een injectie van 70 mg. Die ene injectie telt dan mee voor zeven dagdoseringen.’ Het advies van de Reumapatiëntenbond aan methotrexaat-injectiegebruikers is dan ook: vul het aanvraagformulier van CAK voor de compensatie in. Vul ‘JA’ in bij de vraag: ‘Gebruikte u in 2006 en 2007 180 dagen per jaar een medicijn voor één aandoening?’ Ook als u door omrekenen aan de dagdosering komt.


Wat is de Wtcg?
· Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten per 1-1-2009
· In plaats van de fiscale regeling buitengewone uitgaven
· Grotendeels automatische tegemoetkomingen voor de extra kosten van chronisch zieken en gehandicapten die niet op een andere manier worden vergoed.

Pakket van maatregelen:
A. een jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten
B. korting op de eigen bijdrage AWBZ/Wmo
C. een nieuwe fiscale regeling voor specifieke zorgkosten
D. compensatie voor ouderen
E. compensatie voor arbeidsongeschikten via een jaarlijkse tegemoetkoming.

A. De tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
· Automatische verstrekking, een aanvraag is niet nodig
· Uitvoering door het Centraal Administratie Kantoor (CAK)
· Eén keer per jaar belastingvrij 150 of 350 euro voor mensen boven de 65 jaar en 300 of 500 euro voor mensen onder de 65 jaar
· Tegemoetkoming 2009 wordt uitgekeerd vanaf november 2010
· Toekenning op basis van gegevens van het CAK, de zorgverzekeraars en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming over 2009, moet iemand voldoen aan een of meer van de volgende voorwaarden:
· Een indicatie in 2009 voor minstens 26 weken AWBZ-zorg in een instelling of aan huis
· Minstens 26 weken hulp bij het huishouden in 2009 in natura via de Wmo (niet via een persoonsgebonden budget)
· In 2008 opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis voor een ernstige, chronische aandoening, zoals kanker, cystische fibrose, aandoeningen van de alvleesklier, COPD, astma, hart- en nieraandoeningen, Parkinson of ernstige letsels
· In 2008 revalidatiezorg hebben gehad in of door een erkend revalidatiecentrum
· In 2009 fysio- of oefentherapie hebben gehad vanwege een chronische aandoening
· In 2009 intensief bepaalde medicijnen hebben gebruikt, al dan niet in combinatie met het vergoed hebben gekregen van bepaalde hulpmiddelen in 2009.

Bij het medicijngebruik wordt aangesloten bij medicijngebruik dat aanleiding is voor compensatie van het eigen risico in de zorgverzekering. Het gebruik van medicijnen voor glaucoom, schildklieraandoeningen, psychische aandoeningen, diabetes of cara is geen aanleiding voor een tegemoetkoming, tenzij:
· sprake is van medicijngebruik voor meer dan één van deze aandoeningen
· de zorgverzekeraar in 2009 aanschaf of reparatie van een hulpmiddel uit het basispakket van de zorgverzekering heeft vergoed.
B. Korting op de eigen bijdrage AWBZ/Wmo
· Zorg met verblijf: vanaf januari 2009 8% korting voor mensen van 65 jaar of ouder en 16% voor mensen jonger dan 65. De korting wordt verrekend op de factuur.
· Zorg zonder verblijf en Wmo: 33% korting. Uitkering van de korting over 2009 vanaf april 2010, in één keer. Vanaf januari 2010 wordt de korting direct verrekend op de factuur. Houders van een persoonsgebonden budget krijgen extra budget in de loop van 2009.

C. Een nieuwe fiscale regeling voor specifieke zorgkosten
Aftrekbaar blijven:
· uitgaven voor voorgeschreven medicijnen en geneeskundige hulp
· extra gezinshulp
· extra kleding en beddengoed
· een dieet op medisch voorschrift
· hulpmiddelen (zoals steunzolen of een kunstgebit)
· ziekenbezoek en vervoer.

Niet meer aftrekbaar zijn:
· de eigen bijdragen AWBZ/Wmo
· de premie voor de aanvullende verzekering
· uitgaven voor begrafenis, crematie, bevalling en kraamhulp
· uitgaven voor brilmonturen, glazen, lenzen en ooglaserbehandelingen.
Ook is er geen aftrek meer voor ouderdom, arbeidsongeschiktheid en/of chronische ziekte en de huisapotheek. Verder zijn de kosten van adoptie niet meer aftrekbaar. Het ministerie van Justitie komt met een nieuwe regeling.

Mogelijke gevolgen voor toeslagen 2009
· hebt u in 2008 aftrekposten gebruikt die zijn vervallen?
· krijgt u huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget (voorheen kindertoeslag) of kinderopvangtoeslag?
Houd er dan rekening mee dat de voorlopige toeslag mogelijk is vastgesteld op basis van een te laag inkomen. Het is mogelijk dat daardoor een hogere toeslag wordt ontvangt dan waarop u recht heeft. Controleer het geschatte inkomen waarop de toeslag is gebaseerd (het toetsingsinkomen) en geef evt. wijzigingen door.

· Eventuele teruggaaf over 2009 in juli/augustus 2010
· Bij aanvraag voorlopige belastingaanslag voorlopige teruggaaf in de loop van 2009.

D. Compensatie ouderen
· Vanaf januari 2009 een hogere toeslag op de AOW (de AOW-tegemoetkoming)
· Verhoging van de fiscale ouderenkorting en de inkomensgrens voor deze korting
· Verhoging van de inkomensgrens voor huurtoeslag voor ouderen.

E. Compensatie arbeidsongeschikten: jaarlijks 350 euro netto
· uitvoering door het het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
· alleen voor mensen die ten minste 35 procent arbeidsongeschikt zijn, een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen van het UWV èn AWBZ verzekerd zijn
· tegemoetkoming over 2009 wordt uitgekeerd in juli-september 2009.

Meer informatie
www.veranderingenindezorg.nl en Postbus 51: 0800-8051
Eigen bijdragen: CAK: zorg met verblijf 0800-0087, zorg zonder verblijf en Wmo 0800-1925

 

BECHTEREW IN BEWEGING

SAMEN MET HET SCHEPER ZIEKENHUIS IN EMMEN ORGANISEERT DE BECHTEREW PATIENTEN VERENIGING  EMMEN E.O. EEN BECHTEREW FORUMAVOND.

DEZE AVOND WORDT GEHOUDEN IN DE GROTE ZAAL VAN HET SCHEPER ZIEKENHUIS OP
WOENSDAG 14 OKTOBER A.S OM 20.00

· U KUNT TERECHT MET AL UW VRAGEN.
· DR. WESTRA ZAL ONS VERTELLEN OVER DE NIEUWE MEDICIJNEN DIE SPECIAAL VOOR REUMA
EN DUS OOK VOOR BECHTEREW PATIËNTEN ZIJN ONTWIKKELD.
· ONZE FYSIOTHERAPEUTEN LICHTEN U VOOR OVER HET NUT VAN OEFENEN IN WATER EN OP DE MAT.

      KOMT ALLEN OP DEZE AVOND EN ZORG DAT DE ZAAL VOLSTROOMT.
GEEFT U OP BIJ ONZE SECRETARIS LIDY VAN RIJN OP TELEFOONNUMMER 0523 263242

 

Door het aanleren van een goede houding, door sporten en gericht oefenen kunt u zelf het ziekteproces vertragen

_______________

De latijnse naam voor de ziekte van bechterew is spondylitis ankylopetica. Dat betekent letterlijk: een ontstekingsproces van de wervelgewrichten met verstijving tot gevolg.

_______________

De ziekte van Bechterew is een ontstekingsproces van de gewrichten van het bekken en de wervelkolom. Deze ontsteking veroorzaakt pijn en stijfheid en kan gaandeweg leiden tot een complete verstijving van de wervelkolom.

_______________

De ziekte van Bechterew kan niet worden genezen, maar met een goede behandeling wel worden afgeremd. Naast medicijnen is oefentherapie het belangrijkst.

_______________

De ziekte van Bechterew is een reumatische aandoening waarbij de gewrichten van het bekken en de wervelkolom ontstoken raken.

_______________

Iemand met de ziekte van Bechterew heeft last van pijn en stijfheid onder in de rug.

_______________

  • descriptiondescription
  • descriptiondescription
  • descriptiondescription