Privacyverklaring

Bechterew Patiënten Vereniging Emmen e.o. gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Niet alleen vanwege de eisen die de wet stelt, maar vooral omdat wij het belangrijk vinden uw privacy te waarborgen. Op deze pagina laten wij u weten welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we er mee doen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, dan horen we dat graag van u. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info.bpvemmen@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van Bechterew Patiënten Vereniging Emmen e.o. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze website worden genoemd.

Contactgegevens

Bechterew Patiënten Vereniging Emmen e.o.

secretariaat:
Diana Dekker
Zweelerbrink 132
7812 JN Emmen
Tel: 0591-612648
E-mail: info.bpvemmen@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bechterew Patiënten Vereniging Emmen e.o. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van onze vereniging en uit hoofde hiervan gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens zijn een voorwaarde om lid te kunnen worden van onze vereniging.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres (indien aanwezig)
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bechterew Patiënten Vereniging Emmen e.o. verwerkt de volgende bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Soort reumatische aandoening

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bechterew Patiënten Vereniging Emmen e.o. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het registreren van uw lidmaatschap en eventuele deelname aan beweegactiviteiten of andere verenigingsactiviteiten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het voeren van een zorgvuldige fnanciële administratie van uw lidmaatschap en overige verenigingsactiviteiten.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of door u gestelde vragen te beantwoorden.

Hoe lang we gegevens bewaren

Bechterew Patiënten Vereniging Emmen e.o. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bechterew Patiënten Vereniging Emmen e.o. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bechterew Patiënten Vereniging Emmen e.o. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bechterew Patiënten Vereniging Emmen e.o. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bechterew Patiënten Vereniging Emmen e.o. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info.bpvemmen@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bechterew Patiënten Vereniging Emmen e.o. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoongsgegevens beveiligen

Bechterew Patiënten Vereniging Emmen e.o. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat of via info.bpvemmen@gmail.com